Polityka prywatności

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GRUPIE ŻYWIEC Sp. z o.o. NA POTRZEBY PROGRAMU Ż ROLNIKAMI

 1. Administratorem danych osobowych jest GRUPA ŻYWIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, przy ul. Browarnej 88, 34-300 Żywiec, zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy poprzez adres e-mail dane.osobowe@grupazywiec.pl lub z wykorzystaniem wyżej wskazanego adres korespondencyjnego.
 3. Cel i podstawa przetwarzania danych:
  1. Udział w Programie „Ż Rolnikami” – podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6. ust. 1. lit. a RODO).
  2. Udział w programach motywacyjnych oraz akcjach lojalnościowych – podstawą przetwarzania jest zgoda, rozumiana jako dobrowolne przystąpienie do programu lub udział w akcji (art. 6. ust. 1. lit. a RODO).
  3. Zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba (dotyczy rolników, z którymi zostanie podpisane porozumienie) – podstawą przetwarzania jest niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. Statystycznych i analitycznych – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości tworzenia statystyk i analiz wewnętrznych (art. 6. ust. 1. lit. f) RODO).
  5. Badanie satysfakcji z jakości usług lub produktów Administratora – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na podnoszeniu jakości oferowanych produktów i usług (art. 6. ust. 1 lit. f) RODO).
  6. Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
 4. Kto otrzyma dane: spółki z Grupy kapitałowej Żywiec, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i zgodnie z jego wytycznymi m.in. dostawcy usług informatycznych, a także podmioty lub organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych: W zależności od podstawy prawnej dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie.
 6. Przysługujące prawa:

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWO

JAK SKORZYSTAĆ

Dostępu do danych

Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

Sprostowania danych

Usunięcia danych

Ograniczenia przetwarzania

Sprzeciwu, względem przetwarzania którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora

Wycofania zgody

Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych jest dobrowolne niemniej jest warunkiem udziału w Programie
 2. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.