Polityka prywatności - formularz kontaktowy

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GRUPIE ŻYWIEC Sp. z o.o.

KOGO DOTYCZY INFORMACJA: OSOBY, KTÓRE SKIEROWAŁY DO ADMINISTRATORA WIADOMOŚĆ POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Administratorem danych osobowych jest GRUPA ŻYWIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, przy ul. Browarnej 88, 34-300 Żywiec, zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy poprzez adres e-mail dane.osobowe@grupazywiec.pl lub z wykorzystaniem wyżej wskazanego adres korespondencyjnego.
 3. Cel i podstawa przetwarzania danych:
  1. Udzielenie odpowiedzi na skierowaną poprzez formularz kontaktowy wiadomość (pytanie, wniosek)– podstawą przetwarzania jest zgoda osoby (art. 6. ust. 1. lit. a RODO), rozumiana jako skierowanie do Administratora wiadomości z oczekiwaniem udzielenia na nią odpowiedzi.
  2. Statystycznych i analitycznych, w tym profilowania– podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości tworzenia statystyk i analiz wewnętrznych (art. 6. ust. 1. lit. f) RODO).
  3. Badanie satysfakcji z jakości usług lub produktów Administratora – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na podnoszeniu jakości oferowanych produktów i usług (art. 6. ust. 1 lit. f) RODO).
  4. Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
 4. Kto otrzyma dane: spółki z grupy kapitałowej Żywiec, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i zgodnie z jego wytycznymi m.in. dostawcy usług informatycznych, a także podmioty lub organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych: W zależności od podstawy prawnej dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie.
 6. Przysługujące prawa:
  1. Dostępu do danych
  2. Sprostowania danych
  3. Usunięcia danych
  4. Ograniczenia przetwarzania
  5. Sprzeciwu, względem przetwarzania którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora
  6. Wycofania zgody
  7. Przenoszenia danych
  8. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    Jak skorzystać z przysługujących praw?
    W przypadku praw wskazanych w pkt. 6.1-6.7 należy złożyć wniosek. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
    W przypadku prawa wskazanego w pkt. 6.8 należy skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych jest dobrowolne niemniej jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na skierowaną wiadomość.
 2. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.